KYT คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

by Howard Jones
184 views
KYT คืออะไร

เครื่องมือในการวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน (KYT)

อันตรายจากการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่นายจ้างจะต้องให้ความสำคัญกับลูกจ้างให้มากโดยปัจจุบันได้มีการนำ kyt มาใช้เพื่อช่วยให้อุบัติเหตุจากการทำงานลดลงโดยให้พนักงานในทุกๆ ส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวซึ่งการทำ kyt นั้นเป็นการวิเคราะห์อันตรายต่างๆหรือคาดคะเนถึงเหตุการณ์หรือวิธีการทำงานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงาน

พฤติกรรมการทำงานที่… เสี่ยงไม่ปลอดภัยของพนักงาน เช่น เผอเรอ เหม่อลอย ซุ่มซ่าม ลัดขั้นตอน รีบเร่ง อันเป็นเหตุของการผิดพลาด และเกิดการสูญเสียจากการทำงาน

KYT เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ความปลอดภัยที่คิดค้นมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยคำว่า เควายที เป็นตัวย่อมาจากภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้

 • K (Kiken) หมายถึง อันตราย
 • Y (Yoshi) หมายถึง การวิเคราะห์ คาดการณ์ หรือทำนายล่วงหน้า
 • T (Trainning) หมายถึง การฝึกอบรม

หัวใจสำคัญของ KYT

หัวใจสำคัญของ KYT มี 4 ประการ คือ

 1. ปลูกจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
 2. คิด พิจารณาก่อนที่จะทำงานก่อนทุกครั้ง ว่าสามารถป้องกันอันตายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร
 3. อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ ให้คำมั่นสัญญา  หรือปฏิญาณตน ของผู้ปฏิบัติงานก่อนลงมือปฏบัติงานทุกครั้ง
 4. เตือนตนเอง ก่อนลงมือทำงานทุกอย่างต้องพร้อม และปลอดภัยต่อการทำงาน จึงเริ่มทำงานได้

ขั้นตอนการทำ KYT 

 1. เพื่อหาอันตรายที่มีอยู่ในการทำงาน
 2. เรียงลำดับความสำคัญของอันตรายแต่ละอย่าง
 3. มาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ใขให้ดีที่สุด
 4. เลือกมาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขที่ดีที่สุด

การทำกิจกรรม KYTประโยชน์ของ KYT

 • ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันอันตรายจากการทำงาน ด้วยการค้นหาอันตรายต่างๆ
 • ฝึกให้พนักงานรู้จักอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 • เตือนสติพนักงานก่อนลงมือทำงาน กระตุ้นให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
 • ช่วยค้นหาอันตรายที่แอบแฝงอยู่ในการทำงาน ซึ่งอาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งแวดล้อม
 • พนักงานได้มีส่วนร่วมในการค้นหา และกำหนดวิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงาน
 • ทำให้เกิดความสามัคคี ในการดำเนินกิจกรรม สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

โดยปกติแล้วการที่พนักงานจะทำกิจกรรมนี้ได้ จป ในองค์กรควรให้คำแนะนำถึงวิธีการทำ kyt อย่างถูกต้องเพื่อให้พนักงานได้มีการวิเคราะห์ได้อย่างตรงประเด็นของการป้องกันอุบัติเหตุมากขึ้นและเกิดประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมอย่างสูงสุด

เกี่ยวกับเรา

logo baixo

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรี ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพและแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ 

ติดต่อ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by baixocentro