มาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association)

มาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) คืออะไร

ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี จะบ่งบอกให้ทราบถึงความรุนแรงของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) ซึ่งป้ายจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม รูปข้าวหลามตัด (diamond sign) แบ่งเป็น 4 ส่วน มองดูเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 4 รูปติดกัน ดังรูป โดยในแต่ละรูปสี่เหลี่ยมเล็ก จะแบ่ง ออกเป็น 4 สี โดย สีแดงอยู่ด้านบนสุด สีน้ำเงินอยู่ด้านซ้าย สีเหลืองอยู่ด้านขวา และสีขาวอยู่ด้านล่างของรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งแต่ละสีมีความหมาย ดังแสดงในตาราง

 

ดัชนี NFPA (National Fire Protection Association Code 704)

กำหนดดัชนีชี้บ่งอันตรายจาก สารเคมีต่อสุขภาพอนามัย ความไวไฟ การเกิดปฏิกิริยา โดยการกำหนดเป็นระดับตัวเลข 0-4 อยู่บน สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 4 ชิ้น เรียงกันหรือ Diamond Shape สำหรับข้อมูลพื้นฐานในการดับเพลิง การอพยพ ออกจากพื้นที่อันตราย โดยการแบ่งงสีเรียงลำดับได้ดังนี้

  • สีแดง       หมายถึง   ความไวไฟ
  • สีน้ำเงิน   หมายถึง   ผลของสารเคมี ที่มีต่อสุขภาพ
  • สีเหลือง   หมายถึง   ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา
  • สีขาว        หมายถึง  ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม

สัญลักษณ์แสดงข้อมูลพิเศษ แทนด้วยสีขาวจะหมายถึง สารที่ถูกน้ำไม่ได้ (W) สารออกซิไดซ์ (OX) สารที่เป็นกรด (Acid) สารที่เป็นด่าง (Alk) การเกิดไฟไหม้ซึ่งเกิดในอุตสาหกรรม 8 ประเภท ดังนี้ 

          1. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเส้นใย 5% 
          2. อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 8% 
          3. อุตสาหกรรมพลาสติก โฟม กระดาษ ยาง 13% 
          4. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี สารเคมี 6% 
          5. อุตสาหกรรมสี ไวไฟ 2%
          6. อุตสาหกรรมกากหรือขยะ 5% 
          7. อุตสาหกรรมอาหาร 6%
          8. อุตสาหกรรมโกดังและคลังสินค้า 28% 
 
และพบว่า สาเหตุของการเกิดไฟไหม้บ่อยที่สุดคือ ไฟฟ้าลัดวงจร คิดเป็น 29% ของสาเหตุการเกิดไฟไหม้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก เช่น การเชื่อม การซ่อมบำรุงที่ผิดวิธี การเสียดสีหรือสะสมความร้อนในกองวัสดุที่สามารถติดไฟได้ ความร้อนหรือประกายไฟจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น 

สี

ความหมาย

สีแดง

ความไวไฟ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ คือ

0

ไม่ติดไฟ

1

จุดวาบไฟ สูงกว่า 93 องศาเซลเซียส

2

จุดวาบไฟ ต่ำกว่า 93 องศาเซลเซียส

3

จุดวาบไฟ ต่ำกว่า 38 องศาเซลเซียส

4

จุดวาบไฟ ต่ำกว่า 22 องศาเซลเซียส

สีน้ำเงิน

ผลของสารเคมี ที่มีต่อสุขภาพ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ คือ

0

ปลอดภัย ไม่อันตราย

1

อันตรายน้อย อาจทำให้เกิดการระคายเคือง

2

อันตรายปานกลาง อาจเกิดอันตราย หากสูดหายใจเข้าไป

3

อันตรายสูง ทำให้เกิดการกัดกร่อน หรือเป็นพิษ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือสูดหายใจเข้าไป

4

อันตรายถึงตาย ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันชนิดพิเศษ

สีเหลือง

ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา สามารถแบ่งออกได้เป็น ระดับ คือ

0

ไม่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

1

อาจเกิดปฏิกิริยา เมื่อโดนความร้อน

2

ไวต่อการเกิดปฏิกิริยารุนแรง

3

ความร้อน หรือการกระแทก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

4

เกิดระเบิดได้

สีขาว

ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม

ห้ามสัมผัสกับน้ำ โดยเด็ดขาด

COR

สารมีฤทธิ์กัดกร่อน

OXY

สารออกซิไดซ์

สารกัมมันรังสี

ACID

กรด

ALK

สารอัลคาไล