มาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association)

ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี จะบ่งบอกให้ทราบถึงความรุนแรงของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) ซึ่งป้ายจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม รูปข้าวหลามตัด (diamond sign) แบ่งเป็น 4 ส่วน มองดูเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 4 รูปติดกัน ดังรูป โดยในแต่ละรูปสี่เหลี่ยมเล็ก จะแบ่ง ออกเป็น 4 สี โดย สีแดงอยู่ด้านบนสุด สีน้ำเงินอยู่ด้านซ้าย สีเหลืองอยู่ด้านขวา และสีขาวอยู่ด้านล่างของรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งแต่ละสีมีความหมาย ดังแสดงในตาราง

 

ดัชนี NFPA (National Fire Protection Association Code 704) : กำหนดดัชนีชี้บ่งอันตรายจาก สารเคมีต่อสุขภาพอนามัย ความไวไฟ การเกิดปฏิกิริยา โดยการกำหนดเป็นระดับตัวเลข 0-4 อยู่บน สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 4 ชิ้น เรียงกันหรือ Diamond Shape สำหรับข้อมูลพื้นฐานในการดับเพลิง การอพยพ ออกจากพื้นที่อันตราย โดยการแบ่งงสีเรียงลำดับได้ดังนี้

สีแดง       หมายถึง   ความไวไฟ

สีน้ำเงิน   หมายถึง   ผลของสารเคมี ที่มีต่อสุขภาพ

สีเหลือง   หมายถึง   ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา

สีขาว        หมายถึง  ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม

สัญลักษณ์แสดงข้อมูลพิเศษ แทนด้วยสีขาวจะหมายถึง สารที่ถูกน้ำไม่ได้ (W) สารออกซิไดซ์ (OX) สารที่เป็นกรด (Acid) สารที่เป็นด่าง (Alk) การเกิดไฟไหม้ซึ่งเกิดในอุตสาหกรรม 8 ประเภท ดังนี้ 

          1. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเส้นใย 5% 
          2. อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 8% 
          3. อุตสาหกรรมพลาสติก โฟม กระดาษ ยาง 13% 
          4. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี สารเคมี 6% 
          5. อุตสาหกรรมสี ไวไฟ 2%
          6. อุตสาหกรรมกากหรือขยะ 5% 
          7. อุตสาหกรรมอาหาร 6%
          8. อุตสาหกรรมโกดังและคลังสินค้า 28% 
 
และพบว่า สาเหตุของการเกิดไฟไหม้บ่อยที่สุดคือ ไฟฟ้าลัดวงจร คิดเป็น 29% ของสาเหตุการเกิดไฟไหม้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก เช่น การเชื่อม การซ่อมบำรุงที่ผิดวิธี การเสียดสีหรือสะสมความร้อนในกองวัสดุที่สามารถติดไฟได้ ความร้อนหรือประกายไฟจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น 

สี

ความหมาย

สีแดง

ความไวไฟ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ คือ

0

ไม่ติดไฟ

1

จุดวาบไฟ สูงกว่า 93 องศาเซลเซียส

2

จุดวาบไฟ ต่ำกว่า 93 องศาเซลเซียส

3

จุดวาบไฟ ต่ำกว่า 38 องศาเซลเซียส

4

จุดวาบไฟ ต่ำกว่า 22 องศาเซลเซียส

สีน้ำเงิน

ผลของสารเคมี ที่มีต่อสุขภาพ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ คือ

0

ปลอดภัย ไม่อันตราย

1

อันตรายน้อย อาจทำให้เกิดการระคายเคือง

2

อันตรายปานกลาง อาจเกิดอันตราย หากสูดหายใจเข้าไป

3

อันตรายสูง ทำให้เกิดการกัดกร่อน หรือเป็นพิษ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือสูดหายใจเข้าไป

4

อันตรายถึงตาย ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันชนิดพิเศษ

สีเหลือง

ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา สามารถแบ่งออกได้เป็น ระดับ คือ

0

ไม่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

1

อาจเกิดปฏิกิริยา เมื่อโดนความร้อน

2

ไวต่อการเกิดปฏิกิริยารุนแรง

3

ความร้อน หรือการกระแทก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

4

เกิดระเบิดได้

สีขาว

ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม

ห้ามสัมผัสกับน้ำ โดยเด็ดขาด

COR

สารมีฤทธิ์กัดกร่อน

OXY

สารออกซิไดซ์

สารกัมมันรังสี

ACID

กรด

ALK

สารอัลคาไล